Early Years

Kira Ye

Lyzette Li

Joyce Chen

Ching Shi

Mia Hu

Rain Xie

Amy Sun

Grace Miao

Judy Zhu

Hazel Li